De Commissie van Toezicht (CvT) is een controlerend orgaan en brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering. De CvT heeft vooral aandacht voor de financiële situatie van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Zij houdt daarom toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur.

De CvT bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie personen, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van twee jaren. Een lid is eenmaal herkiesbaar. De CvT stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat het aftreden van de leden in de tijd gespreid wordt.

Samenstelling van de CvT

Toezichthouder (voorzitter)
Emile Voogt |
2023-2024

Toezichthouder (financiën)
Roderick Kam | 2023 – 2025

Toezichthouder
Coen Vermeulen | 2022 – 2024

Zelfstandig • Samen Vooruit

Contact

Verlengde Slotlaan 13
3707 CA  Zeist
T 030 69 22 532
info@zeisterschoolvereeniging.nl

© 2023 ZSV  |  Ontwerp: Turquoise