De Zeister Schoolvereeniging behoort tot het ‘bijzonder onderwijs’. Dat betekent dat de school niet door het rijk of de gemeente is opgericht. De leden van de Zeister Schoolvereeniging zijn de ouders of verzorgers van de kinderen op onze school. Deze leden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school.

De leden kiezen uit hun midden een bestuur. Het bestuur van de Zeister Schoolvereeniging bestaat uit ten minste vijf leden en is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en het onderwijs dat wordt gegeven. In overleg met de directie en de medezeggenschapsraad bepaalt het bestuur namens de leden de hoofdlijnen van het beleid. Dit betreft onder meer het financieel beleid, het personeelsbeleid, het toelatingsbeleid en het onderwijsinhoudelijk beleid. Het bestuur opereert op afstand, waarbij de operationele en onderwijskundige ontwikkelingen zoveel mogelijk bij de directie zijn ondergebracht. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie is vastgelegd in het managementstatuut.

Om de school optimaal te laten functioneren is het essentieel dat iedereen effectief samenwerkt. Het bestuur zet zich ervoor in om een goede samenwerking te bevorderen.

Minimaal één keer per schooljaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin het zich, samen met de directie, verantwoordt over het gevoerde beleid, het onderwijs en de schoolorganisatie.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen confronteert scholen voortdurend met nieuwe inzichten, plannen en veranderingen. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen kritisch in het belang van de leerlingen van onze school. Het bestuur is zich ervan bewust dat het alleen kan slagen in het realiseren van de doelstellingen van de Zeister Schoolvereeniging als het wordt gesteund door allen die bij onze school betrokken zijn. Het bestuur rekent dan ook op uw inzet en steun.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter
Maarten Stam |
2020 – 2024

Secretaris
MarieLouise Beijersbergen| 2021 – 2025

Penningmeester
Linda te Beek – Lagarde | 2022 – 2026

Personeel en Organisatie
Jan Willem Schorer | 2022 – 2026

Gebouw en Onderhoud
Niels van Limpt | 2020 – 2024

Onderwijskwaliteit  
Lieke van Dijk | 2021 – 2025

Directie

Directeur
Guido Vink 

Bestuursvergaderingen en ALV

Bestuursvergaderingen vinden plaats op

iedere tweede dinsdagavond van de maand om 19.30 uur

met uitzondering van de maanden januari, juli en augustus. En zoveel vaker als nodig is.

De ALV vindt in principe plaats op school op

de laatste woensdag van juni om 20.00 uur.