De medezeggenschapsraad (MR) is er om de belangen van ouders en personeel te behartigen. Zij bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. Zij waakt voorts tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers die door en uit de ouders worden gekozen en drie vertegenwoordigers die door en uit het personeel worden gekozen. Zij hebben ten minste vier jaar zitting in de MR en zijn daarna herkiesbaar.

Het bestuur houdt de MR op de hoogte onder meer door het versturen van notulen van bestuursvergaderingen. Daarnaast komt de MR een aantal keer per jaar met het bestuur en de CvT bijeen.

Jaarlijks brengt de MR verslag uit van haar werkzaamheden en draagt dit voor aan de algemene ledenvergadering.

Samenstelling van de MR

Oudergeleding

Frederique van Dijk-Zonnevylle (voorzitter) | 2022-2026

Bart van Gaalen | 2020-2024

Bernard Verhoeven | 2023-2027

Personeelsgeleding

Sigri Arends (secretaris) | 2022-2026

Constance Grasveld | 2020-2024

Lisanne Koudijs | 2023-2027

MR-vergaderingen

Vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet. Bovendien kunnen personeel en ouders via e-mail aan de secretaris agendapunten kenbaar maken.

De MR-vergaderingen vinden plaats op:

17 januari 2024

28 februari 2024

27 maart 2024

24 april 2024

29 mei 2024