Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Zeister Schoolvereeniging. 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor de Zeister Schoolvereeniging is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De Zeister Schoolvereeniging spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze de Zeister Schoolvereeniging uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien onderwijs wordt gevolgd bij de Zeister Schoolvereeniging, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. 

Doeleinden van de verwerking
De Zeister Schoolvereeniging zal persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • het bieden van onderwijs;
 • het informeren van ouders/verzorgers;
 • het beantwoorden van vragen, en
 • eventuele andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens. 

Categorieën persoonsgegevens
De Zeister Schoolvereeniging verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leerlingen: 

1. Contactgegevens

 • naam, voorna(a)m(en);
 • geboortedatum en geslacht, en
 • overige gegevens te weten: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens. 

2. Nationaliteit en geboorteplaats 

3. Ouders/verzorgers
Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres), burgerlijke staat en het opleidingsniveau vanvan de ouders/ verzorgers. 

4. Medische gegevens
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling (bijvoorbeeld in geval allergieën). 

5. Onderwijsgegevens
Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten: 

 • schoolloopbaan;
 • gespreksverslagen;
 • leerlingvolgsysteem;
 • zorgregistratie (inclusief ontwikkelperspectief OPP/medische gegevens), en 
 • verzuimregistratie. 

 6. Beeldmateriaal
Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming. 

7. BSN (PGN)
In het onderwijs heet het burgerservicenummer (BSN) het persoonsgebonden nummer (PGN) en wordt ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. 

8. Keten-ID (Eck-Id)
Unieke ID voor de ‘educatieve contentketen’. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. 

9. Financiële gegevens
Gegevens die noodzakelijk zijn voor het vastleggen en innen van ouderbijdrage, tso-bijdrage, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. 

De Zeister Schoolvereeniging verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen zonder uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen. 

Grondslag voor gegevensverwerking 

De Zeister Schoolvereeniging verwerkt persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van de Zeister Schoolvereeniging, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene. 

 • Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op de Zeister Schoolvereeniging. De Zeister Schoolvereeniging verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op de Zeister Schoolvereeniging rust. 
 • Gerechtvaardigd belang: Indien de Zeister Schoolvereeniging een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is de Zeister Schoolvereeniging gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. 
 • Toestemming: Als de Zeister Schoolvereeniging persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal de Zeister Schoolvereeniging uw toestemming vragen voordat de Zeister Schoolvereeniging de persoonsgegevens gaat verwerken. 

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens 

De Zeister Schoolvereeniging kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. 

De Zeister Schoolvereeniging maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft de Zeister Schoolvereeniging verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers. 

De Zeister Schoolvereeniging verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal de Zeister Schoolvereeniging geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun directe marketing doeleinden. 

Bewaartermijn 

De Zeister Schoolvereeniging waarborgt dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens. De Zeister Schoolvereeniging hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar nadat een leerling van school is gegaan. 

Beveiliging en integriteit van gegevens 

De Zeister Schoolvereeniging heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens de Zeister Schoolvereeniging betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. 

Rechten van de betrokkene 

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten. De Zeister Schoolvereeniging vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen naar of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten: 

 • recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door de Zeister Schoolvereeniging verwerkte persoonsgegevens; 
 • recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens; 
 • recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van persoonsgegevens indien de Zeister Schoolvereeniging deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt; 
 • recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de Zeister Schoolvereeniging de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden; 
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om persoonsgegevens door de Zeister Schoolvereeniging over te laten dragen aan een andere organisatie; 
 • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Zeister Schoolvereeniging. Bij een dergelijk verzoek zal de Zeister Schoolvereeniging de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, en 
 • recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering. 

 

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van de Zeister Schoolvereeniging met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u dit melden bij de Zeister Schoolvereeniging zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Zeister Schoolvereeniging Angela Groen-Vendrig, via haar e-mailadres a.groen@cedgroep.nl of telefoonnummer 010-4071993. 

Contactgegevens (directie) school:
Zeister Schoolvereeniging
Verlengde Slotlaan 13
3707 CA Zeist
030-6922532
info@zsv-zeist.nl